środa, 16 grudnia 2015

Ciekawostki

Kiedy powstało pierwsze łącze analogowe w Polsce? 
 Pierwsze internetowe łącze analogowe w Polsce zostało uruchomione 26 września 1990 r. i miało ono prędkość 9600 bit/sek. Pierwsza transmisja internetowa w Polsce miała miejsce w listopadzie 1990 rokuKto za­po­cząt­ko­wał pracę nad sys­te­mem Linux?

Linus To­rvalds. Nazwa jest zbitką słów Linus i Unix. Hi­sto­ria systemu roz­po­czę­ła się w roku 1991, gdy Linus To­rvalds ogło­si­ł, że tworzy hob­by­stycz­nie nie­du­ży, wolny system ope­ra­cyj­ny. Do dziś Linus po­zo­sta­je ak­tyw­nym twórcą sys­te­mu, udzie­la­jąc się głównie jako we­ry­fi­ka­tor wpro­wa­dza­nych zmian.
Ile wynosi dwa do potęgi dzie­sią­te­j?

1024. Zapis potęgi, do którego je­ste­śmy przy­zwy­cza­je­ni, wpro­wa­dził Kar­te­zju­sz, który użył tego zapisu w dziele "Ge­ome­trie"

Jak nazywa się dzie­sięć do potęgi setnej?

Googol. Nazwa wy­szu­ki­war­ki in­ter­ne­to­wej Google po­wsta­ła przez pomyłkę jej twórcy L.Pa­ge­'a, któremu cho­dzi­ło o go­ogo­la.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz